Privacy Verklaring Kring De Drie Stromen (in pdf-formaat)

 

PRIVACY-VERKLARING KNHS KRING DE DRIE STROMEN.
Versie juni 2018.


Per 25 mei 2018 is de nieuwe wet van de Europese Unie in werking gegaan t.w.: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
KNHS Kring De Drie Stromen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KNHS Kring De Drie Stromen houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving volgens de AVG.

Dit brengt met zich mee, dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden gebruikt.
  • Passende  technische en organisatorische maatregelen hebben genomen,  zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, uw hierop willen wijzen en respecteren.

 

Als KNHS Kring De Drie Stromen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Verklaring, of in algemenere zin, nog vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens.
KNHS Kring De Drie Stromen zal uitsluitend persoonsgegevens verzamelen, welke u zelf aan ons hebt verstrekt.
Opgeslagen persoonsgegevens:
–           Naam
–           Straatnaam
–           Postcode en woonplaats
–           Telefoonnummer
–           E-mailadres.

Persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van het volgende:

  •  Afwikkeling van financiële verplichtingen, zoals de jaarlijkse afdracht aan de Kring.
  • Voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de activiteiten van KNHS Kring De Drie Stromen.

 

KNHS Kring De Drie Stromen bewaart uw persoonsgegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.
Wanneer u ons verzoekt de persoonsgegevens te verwijderen is KNHS Kring De Drie Stromen dat verplicht.
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Verstrekking aan derden.
De gegevens, welke u aan ons verstrekt, worden niet gedeeld met derden.

Beveiliging.
KNHS Kring De Drie Stromen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Daarnaast zijn de bestuursleden geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens.
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KNHS Kring De Drie Stromen.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er met elkaar niet uit, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de Privacy-bescherming.
Mochten er wijzigingen zijn in het privacy-beleid van KNHS Kring De Drie Stromen, dan zal de Privacy Verklaring worden aangepast.

Vernietigen persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden vernietigd in een papier-versnippaar.

Publiceren FOTO’s Leden.
Foto’s van leden worden altijd geplaatst met hun toestemming, het betreft publicatie op de web-site en Facebook.
Journalistieke foto’s (kranten e.d.) vallen niet onder de AVG.

Vragen.
Als u naar aanleiding van deze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft,
neem dan contact op met ons. (Zie contactgegevens).

Contactgegevens.

Bestuur KNHS  Kring De Drie Stromen.
bestuur@kringdedriestromen.nl